แบบฝึกหัด


ข้อ 1 ความหมายของระบบประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง
ตอบ

ข้อ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบ

ข้อ 3 ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีทั้งหมดกี่แผน
ตอบ

ข้อ 4 ลักาณะภูมิประเทศของยุโรปประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตอบ

ข้อ 5 สังคม หมายถึงอะไร จงอธิบาย
ตอบ

ข้อ 6 ภูมิศาสตร์มีความสำคัญต่อท้องถิ่นอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ

ข้อ 7 วัฒนธรรมมีความหมายอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ

ข้อ 8 ระบบเศรษฐกิจมีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ

ข้อ 9 ความหมายของ หลักธรรม จริยธรรม คืออะไร จงอธบาย
ตอบ

ข้อ 10 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้างจงอธิบาย
ตอบ